Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tamu VOF

Download hier de Algemene Voorwaarden TAMU in PDF

Wij vragen uw aandacht voor de algemene voorwaarden van Tamu VOF t.b.v. cateringopdrachten zowel op verplaatsing als bij levering of afhaling en de ontvangsten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door Tamu VOF te leveren producten of te verrichten diensten. Tamu VOF kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

De partijen

 1. Tamu VOF, Molenheiken 45, 2960 Sint-Lenaarts, nader ook te noemen “wij”.
 2. De opdrachtgever, nader ook te noemen “klant” of “u”.

Indien wij een offerte aan u hebben uitgebracht, is deze bindend voor een periode van 1 maand, gerekend vanaf de datum van verzending. Na 1 maand komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere vermelding van Tamu VOF nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd met 2 weken.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen, tenzij anders vermeld.

In geval van onvoorziene verhoging van kostprijsbepalende factoren mag Tamu VOF de in haar offerte vermelde prijzen dienovereenkomstig verhogen mits voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Onvoorziene kosten op tijdstip van de catering kunnen achteraf opgenomen worden in de eindfactuur.

Indien u akkoord gaat met de offerte, wordt u verzocht een kopie van de offerte, waarin verwezen wordt naar deze algemene voorwaarden, voor akkoord gehandtekend aan Tamu VOF te retourneren (per brief of per email). Zolang dit niet gebeurd is binnen de gestelde offertetermijn kan de bestelling van de klant niet door Tamu VOF bevestigd worden.

Keuze van de menu, het concept en andere zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Tamu VOF heeft het recht haar diensten en haar naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals visitekaartjes, bedrukte onderleggers, kledij, digitale reclame op de locatie en tijdstip van de cateringopdracht. Alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, tenzij u dit weigert bij uw reservatie.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van uw reservering/bestelling, vernemen wij graag de volgende definitieve gegevens (voor factuur bindend):

 1. Het aantal gasten waarvoor de reservatie/bestelling bestemd is, voor factuur bindend;
 2. De exacte locatie en tijdsbepaling;
 3. Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen;
 4. De naam en adres voor verzending van de factuur (BTW-plichtigen zijn gebonden hun gegevens te vermelden);
 5. Overige details zoals bedienend personeel, wensen ten behoeve van decoratie en inkleding.

Tamu VOF zal met grote zorg uw opdracht uitvoeren zoals overeengekomen.

Aansprakelijkheid/Schade

Tamu VOF heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen en/of huurartikelen in rekening te brengen aan de opdrachtgever ten belope van de nieuwprijs van het beschadigd materiaal en de gemaakte administratieve kosten. Tamu VOF is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant, haar gasten en de eigenaar van de locatie van de cateringopdracht.

Tamu VOF zal de locatie bezoeken volgens afspraak om na te gaan welk materiaal nodig zal zijn, dient gehuurd te worden en om de brandveiligheid en hygiëne te controleren.

Tamu VOF zal de opdracht ontbinden zonder kosten voor de klant indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie van het gebeuren niet gegarandeerd kunnen worden. Tamu VOF kan op basis van deze redenen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding ten opzichte van de klant.

Betalingsvoorwaarden

 1. Voorschot: Wij verzoeken u binnen 2 weken nadat de offerte akkoord bevonden is, doch uiterlijk tien (10) dagen vóór de aanvang van uw reservering/geplaatste bestelling, 40 % van de offerte over te maken op volgend rekeningnummer: BE63 7512 0860 5008, Tamu VOF, onder vermelding van het factuurnummer. (voorschot wordt enkel gevraagd indien de bestelling meer dan 400,00 EUR bedraagt en is steeds in overeenstemming met de klant)
 2. Betaling van het restant (saldo) van de eindfactuur dient contant op de dag van de cateringopdracht betaald te worden of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
 3. Annulering
 4. Indien u een reservering annuleert, dient u dit zo spoedig mogelijk aan Tamu VOF schriftelijk (per brief of per mail) bekend te maken.
 • Bij annulering tot maximaal 14 dagen vóór de aanvang van uw reservering krijgt u het gehele voorschot (indien reeds gestort) terug, verminderd met de management fee ( 5 % van het voorschot ) en de door Tamu VOF voor u reeds gemaakte administratieve kosten.
 • Annuleert u tussen 14 dagen en 3 dagen voor de aanvang van uw reservering, dan wordt het gehele voorschot in rekening gebracht vermeerderd met de management fee ( 5 % van het voorschot ) en de door Tamu VOF voor u reeds gemaakte administratieve kosten.
 • Annuleert u nadien, dan wordt de gehele offerte in rekening gebracht.
 1. Tamu VOF zal niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding van kosten als zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis kan voldoen. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: niet of niet-tijdige levering ten gevolgde van niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal verkeer onveilig maakt, brand en lekkage op eigen locatie of op locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan koelmateriaal, diefstal, en andere onvoorziene omstandigheden.
 2. Men kan een datum vastleggen alvorens een keuze te maken van de cateringopdracht (dit om zekerheid te hebben voor uw feest). De vastlegging van de datum kan mondeling gebeuren en aanvaard worden. De vastlegging van de datum wordt in vertrouwen genoteerd en is voor factuur bindend, deze zal u schriftelijk bevestigd worden per mail of per brief. U heeft een kosteloze opzegtermijn van 5 werkdagen na verzending van het schrijven. Indien u nadien deze datum niet kan nakomen alvorens een offerte getekend te hebben, zal Tamu VOF u een administratieve kost en de kosten van de schade die hieruit voortvloeide aanreken met een minimum van € 50 en maximum € 350.

Bij niet betaling binnen gestelde termijn zal Tamu VOF een eerste aanmaning aan u versturen met de vermeerdering van de daarbij gemaakte kosten.

Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, wordt u bij definitie ingebreke gesteld per aangetekend schrijven. De hierbij gemaakte kosten worden meegerekend in het verschuldigd eindtotaal.

De vermelde voorwaarden op de factuur overtreffen deze algemene voorwaarden enkel op de vermelde punten.

Alle klachten dienen aangetekend geschreven te worden aan:
Tamu VOF
Molenheiken 45
2960 Sint-Lenaarts
En dit binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de cateringopdracht.

Alle klachten die nadien toekomen op onze zetel worden als onbestaande beschouwd.

Elke betwisting van de eindfactuur wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de consument behoren.